Algemene verkoopsvoordwarden

 
REGIBO n.v., Edingensesteenweg 276, 1480 Tubize
BTW BE0460506411 - RPR Nivelles


1. 
AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsovereenkomsten tussen REGIBO n.v. en haar klanten en op alle prijsopgaven van REGIBO n.v. behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De catalogi, prospectussen en reclamefolders van REGIBO n.v. zijn slechts aanwijzend en verbinden haar niet. Zij behoudt zich het recht voor deze op elk ogenblik te wijzigen. De toepassing van de (algemene) voorwaarden van de klant is uitgesloten, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.


2. BEVESTIGING VAN OFFERTES EN BESTELLINGEN

Offertes en bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die REGIBO n.v. hiertoe kan verbinden.

 

3. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadever­goeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

4. GEBRUIK VAN DE GOEDEREN

Waar het de kwaliteit van het te leveren product betreft, is REGIBO n.v. uitsluitend verplicht de kwaliteit van het product te leveren die is overeengekomen. REGIBO n.v. geeft derhalve geen garantie ten aanzien van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Voor zover de kwaliteit van het te leveren product niet is gespecificeerd, is REGIBO n.v. gerechtigd om die kwaliteit te leveren die op het moment van de levering de prductiekwaliteit van de afleveringsinstallatie is.

De klant erkent kennis genomen te hebben van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het opslaan en het gebruik van de door REGIBO n.v. geleverde goederen.

 

5. PRIJZEN

Levering vindt plaats tegen de op de dag van levering geldende prijslijsten van REGIBO n.v., tenzij anders overeengekomen.

 

6. BETALING

Betaling geschiedt bij aflevering of binnen de acht dagen van de ontvangst van de factuur zonder ver­rekening of aftrek van (betalings)korting. Bij niet-tijdige betaling is een rente van 8% per jaar ver­schuldigd alsmede een redelijke schadeloosstelling voor alle invorderingskosten. Bij niet-tijdige betaling van één of meerdere facturen, worden de overige facturen, ook als hiervan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar en is REGIBO n.v. tevens gerechtigd om voor daaropvolgende levering contante betaling bij aflevering te eisen, zelfs indien de partijen anders waren overeengekomen.

Bovendien, in geval onze leveringen onbetaald blijven na dertig dagen einde maand, zullen wij ons verplicht voelen u een onherroepelijke schadevergoeding aan te rekenen groot van 15% op de nog openstaande bedragen met een minimum van 50,00 EUR. De kosten voor het overnemen van het dossier door het incassobedrijf = 25,00 EUR ex. BTW (Wet BS 29.01.2003) vallen ten laste van de schuldenaar.

De betalingen zullen toegerekend worden op de door de klant in zijn betalingsopdracht aangeduide fac­tuur of facturen, voor zover deze betaling deze facturen volledig vereffent. Ingeval de betalingsopdracht van de klant de factuur niet vermeldt waarop de betaling betrekking heeft, zal deze betaling worden toegerekend op de oudste nog openstaande factuur.

 

7. KWIJTING OP FACTUUR

Bij contante ebtaling in de handen van de bezorger zal, mits handtekening van deze laatste, slechts  het bedrag dat op het origineel document is vermeld, als betaald worden beschouwd. Dit bedrag en de handtekening zullen doorgeschreven zijn op de kopie, en in het bezit van REGIBO n.v. zal blijven. Bij betaling door middel van een cheque, zal deze laatste aan order van REGIBO n.v. dienen te worden getrokken, en gekruist worden, om als betaling te kunnen gelden, onder voorbehoud van incasso.

 

8. BELASTINGEN

Alle rechten, belastingen en retributies gevestigd of te vestigen door de Belgische Staat of een andere overheid op de geleverde goederen of op de verkoop ervan, zijn ten laste van de klant.

 

9. ONTVANGST VAN DE GOEDEREN

Alle leveringen geschieden op de overeengekomen plaats.

Elke klacht wegens beschadiging, lekkage, geheel of gedeeltelijk verlies of kwaliteitsgebrek, dient te worden gericht tot het personeel dat de levering uitvoert, bij de ontvangst van de goederen en dient te worden vermeld op het document dat de klant ondertekent voor kwijting. De afwezigheid van protest of voorbehoud van de klant zal gelden als akkoord omtrent de hoeveelheid en kwaliteit van de ontvangen goederen. In ieder geval zal geen enkele klacht worden aanvaard indien zij niet schriftelijk wordt geformuleerd binnen de drie dagen na de levering of, ingeval van verborgen gebreken, binnen drie dagen na de ontdekking hiervan.

 

10. VERPAKKINGEN

De verpakkingen mogen niet aangewend worden voor andere producten dan deze van REGIBO n.v. en mogen alleen de producten bevatten waarvoor zij bestemd zijn.

 

11. VERHINDERING - OVERMACHT

REGIBO n.v. is niet gehouden tot levering ingeval de uitvoering van de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk verhinderd of vertraagd wordt door toeval in hoofde van haarzelf of haar gebruikelijke leveranciers, overmacht of iedere andere oorzaak onafhankelijk van haar wil, zoals, bij wijze van voorbeeld, overheidsdaad, moeilijkheid bij of onderbreking van de bevoorrading van afgewerkte producten of grondstoffen.

 

12. WAARBORG / AANSPRAKELIJKHEID

De klant zal REGIBO n.v. vrijwaren voor claims van derden.

Diensten, inlichtingen en adviezen bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen of hun gebruiks-, opslag- of vervoerwijze worden door REGIBO n.v. naar beste weten gegevn. REGIBO n.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van deze inlichtingen of adviezen of tekort­komingen in de verleende diensten.

 

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsoverdracht van de geleverde producten worden opgeschort tot volledige betaling van de prijs (art. 101 wet van 8.8.1997).

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbanken te Nijvel.

 

15. MILIEU

De klant garandeert dat citernes, waarin geleverd wordt, in goede staat zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften (waaronder VLAREM). REGIBO n.v. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren wanneer, naar het redelijk oordeel van REGIBO of haar aangestelden, de tank niet in goede staat is of niet aan de wettelijke eisen voldoet. De gevolgen van gebreken aan een tank (waaronder begrepen eventuele bodemverontreiniging) zijn voor rekening van de klant.